Algemene voorwaarden voor onderhoudscontracten

Artikel 1: Definities en begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.  Bedrijf: Romijn Installaties, wederpartij van de Klant bij de Overeenkomst.

2.  Klant: degene, die een Abonnement met het Bedrijf heeft afgesloten.

3.  Installateur: Medewerker Romijn Installaties.

4.  Abonnement: de overeenkomst tussen Klant en het Bedrijf die het Bedrijf verplicht tot het verrichten van Onderhoud en het oplossen van Storingen volgens de bij het Abonnement behorende productbeschrijving.

5.  Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Toestel en / of Randapparatuur die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan, overeenkomstig de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het Toestel en volgens de bij het Abonnement behorende productbeschrijving.

6.  Storing: een gebrek aan het Toestel en / of Randapparatuur, of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.

7.  Service: het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van Onderhoud en het verhelpen van Storingen, conform de richtlijnen van de fabrikant. 8.  Materiaalkosten: kosten, die aan een Klant in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het Abonnement zijn inbegrepen.

9.  Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en / of mechanische afzuiging, drogen, koeling, enz.

10.  Toestelonderdelen: onder Toestelonderdelen genoemd in de productbeschrijving bij de abonnementen worden verstaan alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.

11.  Randapparatuur: onder Randapparatuur genoemd in de productbeschrijving bij de abonnementen worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het Toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de merkgebonden thermostaat, etc. voor zover van toepassing.

12.  Installatieonderdelen: Onder installatieonderdelen genoemd in de productbeschrijving bij de abonnementen worden verstaan de radiatoren en de radiatorkra(a)-n(en), de bij het geheel horende leidingsystemen (CV, gas, water, riolering), de rookgasafvoer, de niet merkgebonden thermostaat, de thermostaatkabel en de vloerverwarming inclusief regelingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een SERVICE- EN ONDERHOUDSABONNEMENT. Indien andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden.

2.  Afwijkingen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ten gunste van de Klant zijn slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen het Bedrijf en de Klant wordt overeengekomen.

3.  Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan het Bedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/ of uitvoeren van de Overeenkomst.

4.  Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt aan de Klant bij de overeenkomst overhandigd. De geldende Algemene Voorwaarden liggen ook ter inzage op het Bedrijf en staan op de website van het Bedrijf of worden op verzoek toegezonden.


Artikel 3. Voorwaarden voor het sluiten van een Abonnement.

1.  Het Toestel en / of de Randapparatuur respectievelijk de aan het Toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de Klant dienen ten tijde van het sluiten van het Abonnement in een goede staat van Onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van het Bedrijf.

2.  Het Toestel en / of de Randapparatuur dienen te voldoen aan de Gaskeurvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant. Het Toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010 en NEN 1078.

3.  Het Toestel en / of de Randapparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het Bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een Abonnement over te gaan.

4.  Het Bedrijf kan in overleg met de Klant het Toestel en / of de Randapparatuur respectievelijk de aan het Toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het Abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) Klant eerst controleren en zo nodig saneren op kosten van de Klant.

Artikel 4 Herroepingsrecht.

1.  Een SERVICE ABONNEMENT OVEREENKOMST kan binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen of geannuleerd worden middels het algemene herroepingsformulier. Wilt de KLANT gebruik maken van het herroepingsrecht en heeft de toestelinspectie al plaatsgevonden, dan is de KLANT verplicht de kosten voor deze inspectie te voldoen.

2.  Indien de KLANT/consument een bedrag betaald heeft, zal het BEDRIJF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen, onder aftrek van eventueel verschuldigde kosten van toestelinspectie zoals hierboven staat vermeld.
Artikel 5: Tarieven. Alle door het Bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand inclusief BTW. De tarieven kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd als vermeld in artikel 13.

Artikel 6: Verplichtingen van het Bedrijf.

1.  Het Bedrijf zal de met de Klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.

2.  Het Bedrijf zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het Abonnement, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de Klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.

3.  Van de in het kader van het Abonnement verrichte werkzaamheden, zal een (digitale) werkstaat worden opgemaakt, die door de Klant voor akkoord moet worden ondertekend.

4.  Werkzaamheden buiten het kader van het Abonnement zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Ook deze werkzaamheden worden op de (digitale) werkstaat, als bedoeld in het vorig lid, vermeld.

Artikel 7: Onderhoud.

1.  Het Abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, Onderhoud aan het Toestel en/of Randapparatuur dat volgens de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het Toestel dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het Bedrijf worden afgeweken.

2.  Het Onderhoud per Toestel geschiedt periodiek op basis van het soort en type toestel, met inachtneming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren van het toestel.

3.  Tot het Onderhoud wordt tenminste gerekend:

a.  Het periodiek Onderhoud aan respectievelijk inspecteren van het Toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.

b.  Het Onderhoud per Toestel geschiedt éénmaal per 12 maanden afhankelijk van de productvoorwaarden. Het Onderhoud vindt feitelijk niet eerder plaats dan 11 maanden na de laatste onderhoudsbeurt afhankelijk van de productvoorwaarden, respectievelijk niet later dan 15 maanden volgend op de laatste onderhoudsbeurt afhankelijk van de productvoorwaarden.

c.  Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer.

d.  De controle op de warmwaterhoeveelheid en temperatuur per minuut, voor zover van toepassing.

e. Het melden aan de Klant indien de opstellingsruimte niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

f.  Het zo nodig bijvullen van het toestel, voor zover van toepassing.

g.  Het opmaken van een inspectierapport ten behoeve van de klant.

Niet tot de onderhoudsbeurt en/of storingsbeurt behoren de navolgende werkzaamheden:

h.  Het ontkalken of spoelen van boilers c.q. warmtewisselaars en leidingen.

i.  Het vervangen van voorraadboilers c.q. zonnecollectoren (zonneboilersystemen) j.  Het reinigen c.q. vegen van afzuigkanalen en/of roosters t.b.v. mechanische ventilatie.

4.  Het navolgende valt niet onder de terzake de Service– en Onderhoudsabonnementen overeengekomen tarieven, en wordt in geval van herstel c.q. vervanging bij afzonderlijke factuur door het Bedrijf aan de Klant in rekening gebracht:

a.  Appendages en accessoires die op het Toestel zijn aangesloten, doch geen Toestelonderdeel zijn;

b.  Afsluiters, overstortventiel, expansievat en overige apparatuur die onderdeel uitmaken van de Randapparatuur;

c.  Glasbreuk, krassen, schrammen en deuken;

d.  Defecten aan, verlies en beschadiging van het Toestel als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een inboedelverzekering.

e.  Storingen als gevolg van een defect/storing aan de gasleiding.

f.  defecten en storingen als gevolg van het door de Klant niet nakomen van de verplichtingen als vermeld in artikel 8.
Artikel 8: Storingen.

1.  Het Bedrijf is in geval van Storingen 24 uur per dag bereikbaar. Daaronder valt ook voicemail, whatsapp en e-mail. Reactie volgt altijd binnen 24 uur.

2.  Ingeval van Storingen aan een Toestel en / of Randapparatuur zal het Bedrijf binnen 24 uur na de melding van de Storing trachten de Storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.

3.  Bij Storingen die onder de garantiebepalingen vallen van een Installateur en / of fabrikant dient de Klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van het Bedrijf. Indien de Klant het garantiebewijs niet kan tonen, is de Klant de kosten van het verhelpen van de Storing aan het Bedrijf verschuldigd.

4.  Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan het Bedrijf vallen buiten het Abonnement.

5.  In geval van onterechte storingsmeldingen kan het Bedrijf voorrijkosten in rekening brengen.

6.  Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van Storingen die:

a.  samenhangen met het aansteken of bijvullen van het toestel;

b.  het gevolg zijn van een defecte elektrische zekering of hoofdschakelaar.

c.  het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van spanning of niet geheel geopende gaskranen;

d.  het gevolg zijn van het niet op juiste waterdruk zijn van de installatie;

e.  het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van gas of gasvoordruk;

f.  het gevolg zijn van het onjuist instellen van thermostaten en tijdklokken;

g.  betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomer- respectievelijk wintertijd;

h.  het gevolg zijn van verstopping, kalkafzetting of diffusie in de installatie;

i.  het gevolg zijn van capaciteitsproblemen aan de installatie;

j.  samenhangen met revisie van motoren (wikkelen/lagers);

k.  het gevolg zijn van blikseminslag, brand, bevriezing en of hemelwater-lekkage;

l.  samenhangen met het inregelen van roosters en/of kanaalsystemen;

m. veroorzaakt zijn door (de)montagewerk in de installatie;

n.  het gevolg zijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het Bedrijf geadviseerde reparaties en/of door het Bedrijf geadviseerde vervanging van onderdelen.

o.  het gevolg zijn van een veranderende gassoort samenstelling
Artikel 9: Verplichtingen van de Klant.

1.  De Klant dient het Bedrijf in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat het Toestel en / of de Randapparatuur, waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van het Bedrijf goed toegankelijk is.

2.  De Klant verplicht zich:

a.  Het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing;

b.  Het Toestel te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door het Bedrijf en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen voor rekening van de Klant;

c.  Van het niet of niet behoorlijk functioneren van het Toestel onmiddellijk kennis te geven aan het Bedrijf;

d.  Geen wijzigingen aan het Toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door het Bedrijf;

e. De door of vanwege het Bedrijf aangewezen medewerkers en installateurs in de gelegenheid te stellen het Toestel te controleren, te onderhouden en/of te herstellen;

f.  Bedrijfsmatig gebruik van het Toestel is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.  De Klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het Bedrijf, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelping van een Storing en / of het uitvoeren van Onderhoud, ook daadwerkelijk toegang verkrijgt tot het perceel waarin het Toestel is geplaatst. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, is het Bedrijf gerechtigd de gebruikelijke voorrijkosten in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de Klant de Service alsnog te laten verrichten.

4.  Indien de Klant het Toestel vervangt dient hij dit melden aan het Bedrijf. Het lopende Abonnement wordt voortgezet.

Artikel 10: Betaling en kosten.

1.  De aan het Bedrijf op grond van het Abonnement toekomende tarieven en bedragen dienen maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan en worden op de 26e van de maand afgeschreven van de opgegeven bankrekening. Indien de bankrekening wijzigt dient de Klant dit meteen schriftelijk door te geven aan het Bedrijf.

2.  De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het Abonnement zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een machtiging tot automatische incasso of een aparte nota. Indien de Klant niet instemt met automatische incasso ontvangt de Klant een factuur en worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

3.  De verplichting tot betaling van het Abonnement gaat in op de ingangsdatum van het Abonnement.

4.  Een nota dient door de Klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.  Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen wordt door het Bedrijf een aanmaning verzonden waarin de Klant een termijn van14 dagen krijgt om alsnog te betalen. In de aanmaning wordt het bedrag aan incassokosten genoemd, dat na het verstrijken van de termijn in rekening wordt gebracht. De incassokosten bedragen 15 % met een minimum van € 40 over de eerste € 2500. Alsdan is de Klant de administratie- en incassokosten op grond van artikel 6:96 BW verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de Klant bovendien de van toepassing zijnde wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW verschuldigd. 6.

Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort het Bedrijf al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Abonnement op, totdat alsnog door de Klant al hetgeen de Klant verschuldigd is, betaald is.

7.  Het niet-gebruiken van het Toestel, alsmede het niet goed functioneren van het Toestel, levert geen redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het Toestel indien de elektriciteits-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.

Artikel 11: Duur en einde van het Abonnement.

1.  Een Abonnement gaat in op het tijdstip dat tussen het Bedrijf en de Klant is overeengekomen en geldt voor een periode van twee jaren. Het Abonnement wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Abonnement met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd

2.  Het Abonnement kan door de Klant schriftelijk worden opgezegd overeenkomstig de wijze waarop de overeenkomst is afgesloten en de Klant een opzegtermijn van één kalendermaand in acht neemt.

3.  In geval de Klant verhuist vervalt het Abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan het Bedrijf.

4.  Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien de Klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
5.  De Klant is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien het Bedrijf aantoonbaar en toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen zonder dat er sprake is van overmacht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid/schade.

1.  Het Bedrijf is behoudens opzet of grove schuld van het Bedrijf aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar en toerekenbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van het Bedrijf.

2.  Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het Bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leidinglekkage, of Storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.

3.  Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant het Bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere Onderhoud uit te voeren.

4.  De Klant vrijwaart het Bedrijf voor claims van derden.

Artikel 13: Overmacht. Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Artikel 14. Wijziging voorwaarden en/of tarieven.

1.  Deze algemene voorwaarden en/of tarieven kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande abonnementen.

2.  Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de website van het Bedrijf minimaal 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. Gewijzigde tarieven en/of voorwaarden liggen bij het Bedrijf ter inzage en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar. Het Abonnement wordt alsdan, met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet.

3.  De Klant die na een wijziging van de algemene voorwaarden een betaling verricht verklaart zich akkoord met de dan geldende gewijzigde algemene voorwaarden.

4.  Indien de Klant een wijziging in de algemene voorwaarden en/of tarieven niet wenst te accepteren kan hij het Abonnement binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden schriftelijk opzeggen.

5.  De vergoedingen en tarieven, die ingevolge het Abonnement zijn verschuldigd, kunnen worden verhoogd door het bedrijf. Wettelijke verhogingen in BTW of van overheidswege opgelegde verhogingen worden niet aangemerkt als tariefsverhoging.

6.  Indien het Bedrijf een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche -de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS zal het Bedrijf de verhoging tenminste 30 dagen voor de invoering van de verhoging aankondigen.
Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht.

1.  Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met de overeenkomst of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Eventuele geschillen tussen partijen zullen door de bevoegde rechter worden beoordeeld

3.  Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in de overeenkomst of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst of deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.
Artikel 16. Slotbepalingen.

1.  Deze algemene voorwaarden treden op 1 februari 2013 in werking. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

2.  Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Romijn Installaties en Onderhoudsabonnementen”.

3.  Deze algemene voorwaarden staan op de website van het Bedrijf en liggen bij het Bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
Productbeschrijving abonnementen. Deze productbeschrijving vormt een nadere uitwerking van en aanvulling op de Algemene Voorwaarden
Romijn Installaties Onderhoudsabonnementen (hierna de algemene voorwaarden).1. De Service- en Onderhoudsabonnementen Alvorens een Abonnement te kunnen aangaan dient, schriftelijk en naar waarheid aan
Romijn Installaties onder meer het merk, het type en het bouwjaar van het Toestel in kwestie te worden bekendgemaakt. Op grond van deze gegevens kan
Romijn Installaties besluiten een 1e inspectiebeurt te willen uitvoeren. Hij treedt daartoe in overleg met de Klant (in spé). De beurt vindt plaats voordat de overeenkomst wordt aangegaan dan wel binnen 2 maanden na sluiting van de overeenkomst. De eventuele materiaalkosten en arbeidsloon zijn voor rekening van de klant. De abonnementen gelden voor Onderhoud en service aan toestellen en / of installaties voor huishoudelijk gebruik.
Romijn Installaties kent de onderstaande Service- en onderhoudsabonnementen.
De abonnementen gelden voor onderhoud en service aan toestellen en/of installaties voor huishoudelijk gebruik.


Romijn Installaties kent de onderstaande serviceabonnementen:

1.1. R.I. Comfort Basis Abonnement

In het Abonnement zijn inbegrepen:
– Periodiek onderhoud, met een interval van 12 maanden
– Voorrijkosten

Niet in het Abonnement inbegrepen:
–  Uurloon voor het verhelpen van storingen
–  Onderdelen van enige aard
–  Uurloon voor reparatie van onderdelen van enige aard
Om in te stappen in het Abonnement wordt geen maximum leeftijd van het Toestel gehanteerd. Romijn Installaties behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een abonnement aan te gaan.


1.2. R.I. Comfort Abonnement

In het Abonnement zijn inbegrepen:
–  Periodiek onderhoud, met een interval van 12 maanden
–  Verhelpen van storingen
–  Voorrijkosten
–  Uurloon voor zowel Onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel

Niet in het Abonnement zijn inbegrepen:
–  Toestelonderdelen, randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard.
–  Uurloon voor reparatie van randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard
Om in te stappen in het Abonnement wordt geen maximum leeftijd van het Toestel gehanteerd.
Romijn Installaties behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een Abonnement aan te gaan.


1.3. R.I. Comfort Plus Abonnement

In het Abonnement zijn inbegrepen
–  Periodiek onderhoud, met een interval van 12 maanden
–  Verhelpen van storingen
–  Voorrijkosten
–  Uurloon voor zowel Onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel. Toestelonderdelen tot een maximum van € 270,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak. Toestelonderdelen die bij periodieke controle aan vervanging toe zijn of volgens fabriek specificaties vervangen dienen te worden.

Niet in het Abonnement inbegrepen
–  Kosten voor randapparatuur, onderdelen ten behoeve van reparatie en/of vervanging van Randapparatuur en Installatieonderdelen
–  Uurloon voor reparatie van randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard

Bij het aangaan van het Abonnement mag het Toestel niet ouder dan 5 jaar zijn.
Als de ketel 10 jaar geworden is, wordt het Abonnement omgezet in een Comfort abonnement.
Romijn Installaties behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een Abonnement aan te gaan.


1.4. R.I. All-in Abonnement

In het Abonnement zijn inbegrepen
–  Periodiek onderhoud, met een interval van 12 maanden
–  Verhelpen van storingen
–  Voorrijkosten
–  Uurloon voor zowel Onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel
– Toestelonderdelen tot een maximum van € 275,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.
– Toestelonderdelen die bij periodieke controle aan vervanging toe zijn of volgens fabriek specificaties vervangen dienen te worden.
–  Kosten voor randapparatuur, onderdelen ten behoeve van reparatie en/of vervanging van Randapparatuur en Installatieonderdelen tot een maximum van € 260,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.
–  Uurloon voor reparatie van randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard

Bij het aangaan van het Abonnement mag het Toestel niet ouder dan 3 jaar zijn. Als de ketel 10 jaar geworden is, wordt het Abonnement omgezet in een Comfort abonnement.
Romijn Installaties behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een Abonnement aan te gaan.